MAGYAR ENGLISH DEUTSCH Látássérült nézet Normál nézet
ZÖLD KÖR - A Föld Barátai Magyarország tagja
06_001 06_002 06_003 06_004 06_005 06_006 06_007 06_008 06_009

A természetvédelem talán a szívünkhöz legközelebb álló elfoglaltság számunkra, s amelynek kapcsán ténylegesen elmondhatjuk, hogy értünk el sikereket a Hajdúságban. A természetvédelem célja a bioszféra állapotának, működőképességének, biológiai sokféleségének, valamint ezzel összefüggésben az élőhelyeknek és a természeti tájnak a megőrzése, károsodásainak megelőzése, mérséklése vagy elhárítása. Kevesen látják be, mekkora veszteség érne bennünket, ha egyesületünk nem tenne határozott lépéseket az alább felsorolt pontokban.

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek
A hajdúböszörményi kistérségben több helyi jelentőségű természetvédelmi terület, valamint védett fa és fasor kijelölésével és védetté nyilvánításával próbáltuk lakóhelyünk még fellelhető természeti értékeit megmenteni az utókor számára. Első ízben 1992-ben, majd második körben 2000-ben Hajdúböszörmény Város Önkormányzata védetté nyilvánította javaslatunk kapcsán a Tócó-ér völgyének felső szakaszát, két erdőrészletet - amelyek talán az utolsó hírmondói a böszörményi Város-erdő hajdani nyírségi homoki tölgyeseinek -, a Partos-rét és Nagy-nyerges vizes élőhelyeket, valamint a pródi Disznósháti-gyep botanikailag rendkívül értékes területeket. Ezen túl számos böszörményi bel- és külterületi védett fa és fasor, kezdeményezésünk nyomán válhatott helyi jelentőségű természetvé1édelmi területté, illetve emlékké.

Helyi jelentőségű védett területek kijelölésére Hajdú-Bihar megye más pontjain is volt példa az elmúlt években. A dél-nyírségi Bagamér település magyar-román határmenti sávjában található Takó-hegyen, egy kora tavaszi tarkasáfrányban gazdag élőhelyen éltünk - a Rónaőrző Egyesülettel karöltve - javaslattal a helyi Polgármesteri Hivatal felé 2010-ben, a területe védelme érdekében. A bihari Pocsaj település határában, szintén 2010-ben pedig két a faluhoz közeli gyep gazdag sziki kocsord állománya kapcsán állítottunk össze védetté nyilvánítási javaslatot szintén a Rónaőrző Egyesülettel együttműködve.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával 2006 - 2008 esztendők folyamán egy célirányos kampány keretében a teljesség igényével sikerült felmérnünk Hajdú-Bihar megye településének mintegy 120 helyi védett értékét (területek, emlékek). A kutatás során minden egyes értékről külön kartont készítettünk, lejegyezve abban az adott érték állapotát, fizikai paramétereit és javaslatinak az adott érték megőrzése, fenntartása és bemutathatósága kapcsán. A kutatás eredményeit egy gazdagon illusztrált kötetben adtuk közre „Hajdú-Bihar megye településeinek természeti értékei” címmel.

Helyi jelentőségű védett területek kapcsán tevékenységünk a sárospataki kistérségben is aktívnak bizonyult 2009-ben a Szemince-hegy északi lejtőinek védetté nyilvánításával kapcsolatos kutató munkánk és a Bodrog Egyesülettel közösen végzett kampányunk kapcsán, de ezen kívül a kistérség számos helyi jelentőségű védett területét járjuk és monitorozzuk rendszeresen Bodrogolaszi bázisunkról kiindulva.

Jelenleg a legnagyobb feladat az egyes területek természetvédelmi kezelésének ellátása, amelyet önkormányzati feladatátvállalás keretében Hajdúböszörmény város közigazgatási területén látunk el, egy, a polgármesteri hivatallal kötött megállapodás keretében. Ez elsősorban a rendszeres terepbejárást, az ott található botanikai és zoológiai értékek monitoringját, fenntartását és a helyi oktatási intézmények érdeklődő diákcsoportjai részére történő bemutatását jelenti.

A hajdúsági halmok, mint országosan védett természeti értékek megőrzése
Az ezredfordulón egy sajnálatos eset kapcsán fordult figyelmünk a hajdúsági halmok – közkeletű nevén kunhalmok – irányába. Ugyanis az egyik hajdúböszörményi mezőgazdasági szövetkezet jelentősen megcsonkította a tulajdonában lévő kunhalmot, hogy a halom testéből kitúrt földet egy gazdasági út alapjának megerősítéséhez használhass. Ezen aztán előbb az örökségvédők és régészek háborodtak fel elsőként, majd követve az eseményeket és a tapasztalatokat levonva kampány jelleggel 2001-ben felmértük az Észak-hajdúság valamennyi fellelhető halmát, amelyet több helyen is publikáltunk. E halmok 1996 óta országos un. ex-lege védelmet élveznek, ezért azok botanikai és zoológia értékeit azóta is monitorozzuk, illetve kísérjük figyelemmel az esetleges illegális beszántásokat és egyéb káros emberi beavatkozásokat, hatásokat. Tevékenységünk nyomán, amelyet 2000-2002 közötti időszakban a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat is kiemelten támogatott – lett több kunhalom külön helyrajzi számra kimérve, illetve került a város tulajdonába ajándékozás vagy vásárlás folytán.

A hajdúsági halmok védelmével kapcsolatos tevékenységeink 2010-ben kaptak újból erőre, amikor a böszörményi Középkertért Egyesülettel partnerségben egy egész éves kampány keretében mértük fel újból Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás halmait, valamint indítottunk tudatformáló kampányt a hajdúsági emberek szemléletformálása érdekében: előadások, rajzpályázat és „Fogadj örökbe egy kunhalmot!” akció keretében.

Tevékenységek a Natura 2000 területek oltalma kapcsán
A Natura 2000 az Európai Unió ökológiai hálózata, amelynek révén Európa szerte élőhelyvédelmi és madárvédelmi élőhelyek kerültek kijelölésre és bejegyzésre az adott terület ingatlan nyilvántartásában, ez által is biztosítva az adott terület természeti értékeinek megőrzését. Ezen kívül még számos intézkedéssel igyekszik az EU biztosítani ezen hálózat részét képező természetileg értékes területek biodiverzitásának, tájképi eleminek védelmét. Így például igyekszik anyagi forrásokkal támogatni, kompenzálni a természetszerű használatot, illetve jogszabályokkal oltalmazni a meglévő természetes állapotok hosszú távú fennmaradást.

Szervezetünk a Natura 2000 elveinek érvényesülése érdekében 2004 évtől – az Európai Unióhoz történő csatlakozás évétől – a hajdúsági gazdálkodókat egy Natura 2000 tanácsadó iroda beindításával igyekszik segíteni, hogy a földhasználók, gazdálkodók eligazodhassanak a jogszabályok sűrűjében, valamint hogy segítsük őket a helyes gazdálkodási mód kiválasztásában. A tanácsadó iroda hatékonyságát gazdafórumok szervezésével, valamint kiadványokkal segítettük az elmúlt években, valamint kiterjesztettük annak működését a magyar-román határmenti térségbe is.

A tevékenységeink kapcsán érintett Natura 2000 területek a hajdúságban, illetve az Észak_Hortobágy területén nagyjából lefedik a védett (országos és helyi) területeket, illetve 2010 óta kiegészül a magyar-román határmenti térség Hajdú-Bihar és Bihor megyék érintett területeivel.

Madárvédelmi tevékenységek
A Zöld Körnek a kezdetektől fogva futnak madárvédelmi tevékenységei, amelyek közül a legalapvetőbb a monitoring (bizonyos mintaterületek avifaunájának rendszeres kutatása, ellenőrzése és azokról feljegyzések készítése). A monitoring számos egyéb természetvédelmi tevékenység alapjai is egyben, amelyek közül három kiemelt faj monitoringját emelnénk ki: rétisas, daru és a fehér gólya. Ezeket a Hortobágyi Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinációja mellett, azokhoz csatlakozva látják el önkénteseink.

Konkrét, azaz gyakorlati madárvédelmi tevékenységek a hajdúböszörményi Város-erdőn, valamint a Pródi-gyepek környékén erőteljesebbek. Itt mind a két földrajzilag elkülönülő területen több mesterséges madárodú telepet alakítottunk ki, elsősorban az énekes madárfajok fészkelési lehetőségeit segítve, valamint biztosítva azok fészkelés biológiai megfigyelésnek lehetőségét. Ezen túl a Város-erdőn rendszeresen mértük fel és ellenőriztük a ragadozó fészkeket, és az azokban költő ragadozó madarak állományát és a költések sikerességét.

Pród környékén szintén hangsúlyos tevékenység a ragadozómadár védelem, kiegészülve műfészkek és költőládák kihelyezésével, továbbá a Virágoskúti-halastavon csér költőszigetek és madármegfigyelő tornyok, betekintők kiépítésével. A terület fehér gólya állományának gyarapodás érdekében számos helyszínen helyeztünk ki villanyoszlopokra, az áramszolgáltató közreműködésével gólyakosarat (ezt a Pród környékén túl, még számos helyszínen megtettük működési területünkön).

A jövőbeni terveink között szerepel egy-egy madárvédelmi tanösvény kialakítása – szemléletformáló célzattal – a böszörményi Fürdőkert területén, valamint a Bodrogolasziban lévő bázisunk környékén.

RSS Üzenj nekünk
2012 © ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja 
Design: Vilmányi Judit